Ring til os​

Skriv til os

Salgs- og leveringsbetingelser

Hent som pdf

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og A.D. Pack ApS (benævnt ”A.D. PACK”) i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom mellem parterne.

 • 1 Tilbud og aftale

Pkt. 1.1 Tilbud er bindende for A.D. PACK i 14 dage fra tilbuddets dato at regne.

Pkt. 1.2 Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af A.D. PACK.

Pkt. 1.3 Har bestilleren anmodet A.D. PACK om at udarbejde konceptudvikling, kreative oplæg, originalmateriale m.m., er A.D. PACK berettiget til at få dette arbejde betalt.

Pkt. 1.4 Tilbuddet er betinget af, at:

 • Materiale og processer kan bearbejdes maskinelt som forudsat i tilbuddet.
 • Bestilleren ikke forlanger arbejdet udført i delleverancer i stedet for én samlet leverance som anført i tilbuddet.
 • Det af bestilleren fremsendte materiale svarer til A.D. PACK’s afgivne tilbud.

 • 2 Pris

Pkt. 2.1 Alle priser er ekskl. moms og levering.

Pkt. 2.2 Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er A.D. PACK berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

Pkt. 2.3 Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald.

Pkt. 2.4 Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valutakurs i danske kroner. A.D. PACK forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.

Pkt. 2.5 Ud over den tilbudte eller aftalte pris er A.D. PACK berettiget til at kræve betaling for:

 • Ekstraarbejde som følge af at det grundmateriale, bestilleren har givet A.D. PACK, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt.
 • Ekstraarbejde som følge af at bestilleren rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.
 • Ekstraarbejde som følge af at bestilleren foretager flere korrekturer end aftalt i tilbuddet.
 • Overarbejde og foranstaltninger som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.
 • Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af bestillerens digitale eller analoge materiale og værktøj efter levering har fundet sted.
 • Ekstraarbejde som følge af at aftalen ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet bestillerens forhold.

Tillægsbetingelser for bogbinderiarbejde:

Pkt. 2.6 Priser er beregnet på grundlag af modtagelse af papir i vinkelskåret, opstødt tilstand med tydelig angivelse af anlæg og med ubeskadigede kanter.

For ark, som klæber sammen, beregnes ekstra.

Pkt. 2.7 Eventuelle fejl i de trykte oplag, der forårsager produktionsstop hos A.D. PACK, berettiger A.D. PACK til betaling for den tabte produktionstid og andet tab.

 • 3 Levering

Pkt. 3.1 Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med bestilleren, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes:

 • Bestillerens handling eller undladelse
 • Fejl eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadiget produktionen
 • I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art
 • I øvrigt enhver omstændighed som leverandøren ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, opspor, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure-situation.

Pkt. 3.2 Forsinkelser efter pkt. 3.1. giver A.D. PACK ret til at hæve aftalen eller alternativt kræve leveringstiden forlænget i henhold til parternes oprindelige aftale.

Pkt. 3.3 Hvis en begivenhed som ovenstående bevirker, at opfyldelse af A.D. PACK’s leveringsforpligtelser fordyres, er A.D. PACK forpligtet til at opfylde leveringsforpligtelserne, såfremt bestilleren erklærer at ville betale den af leverandøren beregnede merpris.

Pkt. 3.4 Hvis der ikke er aftalt et tidspunkt for levering, bestemmer A.D. PACK leveringstidspunktet.

 • 4 Betaling

Pkt. 4.1 Betaling sker enten på den dato, der på tilbud, ordrebekræftelse eller faktura angives som sidste rettidige betalingsdag ellers kontant ved levering.

Pkt. 4.2 Der påløber rente fra forfaldsdagen med A.D. PACK’s til enhver tid gældende rente.

Renten udgør p.t. 3,5 % p.a.

Pkt. 4.3 På A.D. PACK’s anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling.

Pkt. 4.4 Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er A.D. PACK forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

 • 5 Ejendomsret, ophavsret m.v.

Pkt. 5.1 Ophavsretten til de af A.D. PACK udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m. tilhører A.D. PACK og må ikke uden A.D. PACK’s skriftlige samtykke overlades til tredjemand.

Pkt. 5.2 Hvad A.D. PACK har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellemprodukter, materialer, værktøjer m.m. til brug for leverancen er A.D. PACK’s ejendom. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret.

Pkt. 5.3 Det i pkt. 5. 2. omhandlede må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter særskilt aftale herom.

 • 6 Forsinkelse

Pkt. 6.1 Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. [3. 1.] følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

 • 7 Mangler

Pkt. 7.1 Mangler eller fejl, for hvilket A.D. PACK påtager sig ansvaret, berettiger alene til omlevering, afhjælpning eller et afslag i forhold til den fejlagtige del af produktet/ydelsen.

Pkt. 7.2 A.D. PACK har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lignende.

Pkt. 7.3 Bestilleren er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte ved mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation.

Pkt. 7.4 A.D. PACK har ret til en mer- eller mindrelevering på indtil 10 % af aftalt oplag. I de tilfælde hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end A.D. PACK, har A.D. PACK ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10 % af aftalt oplag, dog højst svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelser.

Pkt. 7.5 Bestilleren er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. A.D. PACK er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.

Pkt. 7.6 A.D. PACK hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, at bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen.

Pkt. 7.7 A.D. PACK er uden ansvar for fejlplacering af klæbede eller indlagte elementer, såfremt bestilleren ikke skriftligt har givet A.D. PACK nøjagtig instruktion om disses placering.

Pkt. 7.8 A.D. PACK giver ingen garanti for manglende eller dublerede numre ved leverancer indeholdende nummererede arbejder. Ved leverancer indeholdende arbejder, som er nummererede ved modtagelsen, beregnes eventuelle rettelser af numre ekstra.

 • 8 Erstatningsansvar

Ansvar

Pkt. 8.1 A.D. PACK og bestilleren er som udgangspunkt erstatningsansvarlige for egne handlinger og undladelser i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler.

Pkt. 8.2 A.D. PACK er dog ikke erstatningsansvarlig for forsinkede og mangelfulde leverancer.

Pkt. 8.3 Bestilleren og A.D. PACK er endvidere ikke erstatningsansvarlig for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henføres til force majeure. Ansvarsfriheden gælder, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, som leverandøren og bestilleren ikke kan kontrollere, og som de ikke kunne forudse ved aftaleindgåelsen, herunder bl.a. usædvanlige naturforhold, krig, brand, oversvømmelse, hærværk, arbejdsstridigheder mv.

Produktansvar

Pkt. 8.4For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler om produktansvar.

Pkt. 8.5 For eventuelt produktansvar, der ikke er omfattet af ufravigelige regler om produktansvar, gælder derimod følgende begrænsninger:

 • D. PACK er alene erstatningsansvarlig, såfremt det kan bevises, at skade eller tab skyldes fejl eller forsømmelser begået af A.D. PACK eller andre i produktionskæden, som A.D. PACK hæfter for.
 • D. PACK kan ikke gøres erstatningsansvarlig for driftstab, tidstab eller andet indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill.

Pkt. 8.6 I den udstrækning A.D. PACK måtte blive pålagt produktansvar over for en tredjemand, er bestilleren forpligtet til at holde A.D. PACK skadesløs i samme omfang, som A.D. PACK’s erstatningsansvar er begrænset efter ovenstående bestemmelser.

Behandling- og bearbejdning

Pkt. 8.7 A.D. PACK’s erstatningsansvar er begrænset til kr. 100.000 pr. leverance for krav i relation til skade eller tab på bestillerens produkter, som A.D. PACK har i sin varetægt og behandler eller bearbejder efter aftale med bestilleren.

Ingrediens- og komponenttilfælde

Pkt. 8.8 A.D. PACK’s ansvar er begrænset til kr. 200.000 pr. leverance for så vidt angår A.D. PACK’s erstatningsansvar for skade på eller tab vedrørende ting, som:

 • D. PACK’s produkt eller ydelse er gjort til en del af, er opblandet eller indarbejdet i, sammenføjet med, benyttet til emballering af eller på anden måde forbundet med.
 • D. PACK’s produkt eller ydelse er oparbejdet til eller benyttet til oparbejdelse af.
 • D. PACK’s produkt eller ydelse bruges til fremstilling, bearbejdning eller behandling af.

Tredjemands rettigheder

Pkt. 8.9A.D. PACK har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af hhv. skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder.

Pkt. 8.10 Hvis A.D. PACK er erstatningsansvarlig over for tredjemand som følge af bestillerens manglende hjemmel til erhvervsmæssig udnyttelse af tredjemands rettigheder, forpligtes bestilleren til at holde A.D. PACK skadesløs herfor.

Tillægsbetingelser for bogbinderiarbejde

Pkt. 8.11Leverandøren betaler ikke dekort eller erstatning for eventuelt manglende eksemplarer forårsaget af utilstrækkelig levering af indstillingsark til leverandøren.

Følgende procentsatser angives til vejledning om tilstrækkelige indstillingsark:

 • Oplag over 1.000 eksemplarer…………. 8,0.. %
 • Oplag over 2.000 eksemplarer…………. 7,0.. %
 • Oplag over 5.000 eksemplarer…………. 5,0.. %
 • Oplag over 10.000 eksemplarer……….. 4,0.. %
 • Oplag over 20.000 eksemplarer……….. 3,5.. %

Ved beregning af indstillingsark tages der hensyn til papirkvaliteten, trykkets beskaffenhed, om arbejdet udføres som håndarbejde eller på maskine, samt hvor mange discipliner tryksagen skal gennemgå, hvilke forhold alle kan medføre, at der må leveres yderligere indstillingsark end forudsat. Ved dellevering skal der beregnes en højere spildprocent.

Pkt. 8.12 A.D. PACK er ikke forpligtet til at kontrollere modtagne oplag for mængde og beskaffenhed.

Pkt. 8.13 A.D. PACK er berettiget til som fuldgod levering at levere oplag, som indeholder defekte eksemplarer med indtil en halv procent af oplaget.

Pkt. 8.14 A.D. PACK kan ikke drages til ansvar for det endelige resultat, såfremt A.D. PACK ikke modtager trykark med false- og skæremærker eller beskæringsprøver af ark, bøger, plancher, omslag og smudsomslag.

Pkt. 8.15 For beskadigelse af leveret tryk, som ikke er tørt ved modtagelsen, samt for tørre tryksager der smitter af, har A.D. PACK intet erstatningsansvar.

Pkt. 8.16 I tilfælde hvor A.D. PACK har påtaget sig leveringen af færdiggjorte varer til bestillerens kunder, er leverandøren ikke ansvarlig for eventuelle fejlekspeditioner. Bestilleren må desuden selv kontrollere, at leveringsoplysninger mv. opgives korrekt til leverandøren.

Tillægsbetingelser for reproydelser

Pkt. 8.17Bestillerens kvalitetskontrol overtager det fulde ansvar fra trykningens påbegyndelse.

Ved fejl i trykforme, herunder trykplader, film, filer mv., er A.D. PACK ikke erstatningsansvarlig for deraf følgende tab, men skal kun levere nye, rettede trykforme.

 • 9 Underleverandører

Pkt. 9.1 A.D. PACK er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

 • 10 Periodiske skrifter/vedvarende kontraktarbejde

Pkt. 10.1 Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter/vedvarende kontrakter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist på 3 måneder.

 • 11 Lovvalg og værneting

Pkt. 11.1 Dansk lovgivning finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i en individuel aftale eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

Pkt. 11.2 En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning, opfyldelse eller håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

​Interesseret i et godt tilbud?

Udfyld formularen herunder og få et godt tilbud!​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Firmainformation

A.D. Pack Aps

CVR: 29219362

Adresseinformation

Falstervej 8B

5800 Nyborg

Kontaktinformation

Telefon: 78 78 01 78

E-mail: adpack@adpack.dk

Find smiley